Rekrutacja

Szczegóły na temat rekrutacji 2015/2016 znajdują się tu (...)

Absolwent Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest nie tylko profesją, ale i powołaniem, którego realizacja wymaga empatii i wrażliwości względem potrzebujących i osób spychanych na margines życia społecznego. Wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, choroby, uprzedniej penalizacji (skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności) lub statusu społecznego jest w świecie współczesnym problemem nadal aktualnym, a nawet rozszerzającym swoje granice. Zawód pracownika socjalnego jest odpowiedzią na zagadnienia społecznego odrzucenia. W ramach swoich obowiązków pracownik socjalny prowadzi diagnozę społeczną i realizuje zadania pedagogizujące i wynikające z profilaktyki społecznej. Środowiskiem aktywności zawodowej pracownika socjalnego jest rodzina oraz społeczność lokalna tworzące kontekst działań ukierunkowanych na jednostkę.

Praca socjalna wymaga kompetencji z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny i prawa, ale przede wszystkim jest to zawód opierający się na wyjątkowych predyspozycjach psychicznych. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Poprzez studia na Uniwersytecie zdobędzie niezbędną wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących sytuacje zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłych wieku i osoby z grup ryzyka. Dla wielu młodych ludzi pragnących uczynić własny skrawek świata lepszym jest to zawód wymarzony, będący kulminacją humanizmu. Podejmowanie inspirujących wyzwań pracownika socjalnego jest obszarem nauk stosowanych najbardziej prospołecznym, dążącym do rekonstrukcji rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej jako podstawy polityki społecznej.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach