Kierunek PRACA SOCJALNA

Instytut Nauk Socjologicznych prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trybie stacjonarnym.

Kierunek Praca socjalna prowadzony jest wyłącznie na I stopniu (studia licencjackie) na trybie stacjonarnym.

Program studiów

Studenci kierunku Praca socjalna uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań prospołecznych. Pragniemy łączyć wysokie standardy nauczania z praktycznymi umiejętnościami, gwarantującymi naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku Praca socjalna w Instytucie Nauk Socjologicznych UKSW bazuje na przekonaniu, iż sukces zawodowy oraz osobisty naszych studentów jest podstawowym celem nauczania. Dzielimy się naszym profesjonalizmem. 

Profil absolwenta 

Praca socjalna jest nie tylko profesją, ale i powołaniem, którego realizacja wymaga empatii i wrażliwości względem potrzebujących i osób spychanych na margines życia ludzkiego. Wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, choroby, uprzedniej penalizacji (skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności) lub statusu społecznego jest w świcie współczesnym problemem nadal aktualnym, a nawet rozszerzającym swoje granice. Zawód pracownika socjalnego jest odpowiedzią na zagadnienia społecznego odrzucenia. W ramach swoich obowiązków pracownik socjalny prowadzi diagnozę społeczną i realizuje zadania pedagogizujące i wynikające z profilaktyki społecznej. Środowiskiem aktywności zawodowej pracownika socjalnego jest rodzina oraz społeczność lokalna, tworzące kontekst działań ukierunkowanych na jednostkę. Praca socjalna wymaga kompetencji z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny i prawa, ale przede wszystkim jest to zawód opierający się na wyjątkowych predyspozycjach psychicznych. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i sprawności nizbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Poprzez studia w Instytucie Socjologii UKSW zdobędzie niezbędną wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostanie wyposazony w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłym wieku i osoby z grup ryzyka.

Dla wielu młodych ludzi pragnących uczynić własny skrawek świata lepszym jest to zawód wymarzony, będący kulminacją humanizmu. Podejmowanie inspirujących wyzwań pracownika socjalnego jest obszarem nauk stosowanych najbardziej prospołecznym, dążącym do rekonstrukcji rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą sprawidliwości społecznej jako podstawy polityki społecznej. 

Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje i umiejętności praktyczne sprawiają, iż najczęściej pracownicy socjalni są zatrudniani w:

- regionalnych ośrodkach polityki społecznej,

- powiatowych centrach pomocy rodzinie,

- ośrodkach pomocy społecznej,

- do pracy z rodzinami zastępczymi,

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,

- w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

- ośrodkach wsparcia,

- placówkach dla bezdomnych, alkoholików, narkomanów,

- w zakładach karnych,

- ośrodkach dla uchodźców,

- organizacjach pozarządowych (NGO),

- w zespołach kuratorskiej służby sądowej,

- wraz z przystąpieniem Polski do struktur europejskich pracownicy socjalni stali się poszukiwanymi pracownikami w społeczeństwach "starej" Unii Europejskiej.

 

Absolwent Pracy Socjalnej

Praca socjalna jest nie tylko profesją, ale i powołaniem, którego realizacja wymaga empatii i wrażliwości względem potrzebujących i osób spychanych na margines życia społecznego. Wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, choroby, uprzedniej penalizacji (skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności) lub statusu społecznego jest w świecie współczesnym problemem nadal aktualnym, a nawet rozszerzającym swoje granice. Zawód pracownika socjalnego jest odpowiedzią na zagadnienia społecznego odrzucenia. W ramach swoich obowiązków pracownik socjalny prowadzi diagnozę społeczną i realizuje zadania pedagogizujące i wynikające z profilaktyki społecznej. Środowiskiem aktywności zawodowej pracownika socjalnego jest rodzina oraz społeczność lokalna tworzące kontekst działań ukierunkowanych na jednostkę.
 
Praca socjalna wymaga kompetencji z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny i prawa, ale przede wszystkim jest to zawód opierający się na wyjątkowych predyspozycjach psychicznych. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Poprzez studia na Uniwersytecie zdobędzie niezbędną wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących sytuacje zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłych wieku i osoby z grup ryzyka.
 
Dla wielu młodych ludzi pragnących uczynić własny skrawek świata lepszym jest to zawód wymarzony, będący kulminacją humanizmu. Podejmowanie inspirujących wyzwań pracownika socjalnego jest obszarem nauk stosowanych najbardziej prospołecznym, dążącym do rekonstrukcji rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej jako podstawy polityki społecznej.