Kierunek SOCJOLOGIA

 

Instytut Nauk Socjologicznych prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trybie stacjonarnym.

Kierunek Socjologia prowadzony jest na I, II oraz III stopniu (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia stacjonarne na kierunku socjologia obejmują pierwszy, drugi oraz trzeci stopień kształcenia akademickiego. Studenci kierunku socjologa posiadają wszechstronną wiedzę socjologiczną, która pozwala wykorzystać zawód socjologa na wielu stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, jako dziennikarz, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów), resocjalizacji, ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w komercyjnych ośrodkach marketingowych, negocjator, specjalista w zakresie Public Relations oraz Human Resources, konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych czy też animator kulturalny, podejmując prace badawcze o charakterze naukowym. Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych specjalistycznych programów komputerowych oraz zdobycie umiejętności praktycznego korzystania z nich.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata oraz magistra na kierunku Socjologia. Student uzyskuje przygotowanie teoretyczne do pracy badawczej i analitycznej o charakterze naukowym oraz na potrzeby instytucji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jak np: przedsiębiorstwa, samorządy, administracja rządowa, urzędy statystyczne itp.

Absolwent Socjologii

Studenci uzyskują wykształcenie w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości. Służy temu odpowiednio przygotowany program dydaktyczny oraz preferowana integralna wizja człowieka. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy:

  • w przedsiębiorstwach;
  • samorządach lokalnych;
  • administracji państwowej;
  • trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych;
  • jako dziennikarz;
  • nauczyciel wiedzy o społeczeństwie;
  • przygotowania do życia w rodzinie (po odbyciu dodatkowych kursów);
  • resocjalizacji;
  • ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej;
  • konsultant w rozwiązywaniu konfliktów grupowych.

Temu wszystkiemu służy przyswojenie sobie przez studenta Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW teoretycznych modeli, socjologicznych metod badawczych i kursy praktycznego wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych (zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych).

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach